Palvelut 2018-05-03T09:44:05+02:00
EastWorks tarjoaa kokonaispalvelun konepajatuotteiden hankkimiseen Kiinasta, alkaen sopivien toimittajien etsimisestä ja päätyen tuotteiden toimitukseen asiakkaalle. Tätä hankinta- ja toimitusketjua varten olemme kehittäneet oman hallinnointi- ja dokumentointijärjestelmän, jota kutsumme MPQ-järjestelmäksi (MPQ – Management-Process-Quality). MPQ-järjestelmän dokumentaatio käsittää ISO 9000 standardin mukaisen MPQ-käsikirjan sekä hankintaprosessin eri vaiheissa käytettävät ohjeet ja lomakkeet. Asiakasprojektien dokumentit tallennetaan tietokantaan, johon myös asiakkaalla on pääsy.

Sopivia toimittajia etsitään eri tavoin, tärkeimpinä keinoina aiemmat kokemukset toimittajista sekä kollegoiden ja liiketuttavien suositukset. Käydessämme uuden toimittajaehdokkaan luona teemme lyhyen toimittajan arvioinnin ja täytämme dokumentin “Supplier Information & Preaudit”.

Sen jälkeen kun asiakas on alustavasti hyväksynyt toimittajan hintatarjouksen ja toimittaja on muutenkin arvioitu potentiaaliseksi, tehdään kattava toimittajan auditointi ja kvalifionti.  Auditoinnissa toimittajan laadullinen ja muu suorituskyky arvioidaan tarkistuslistan avulla ja täytetään dokumentti “Supplier Quality Audit”. Auditoinnin tulos käydään läpi asiakkaan kanssa ja päätetään toimittajan hyväksymisestä.

Tilanteesta riippuen kattava hankintasopimus voidaan tehdä ennen ensimmäistä tilausta tai sen jälkeen kun toimittajan valmistama koe-erä on hyväksytty. Hankintasopimus laaditaan mahdollisimman huolellisesti ja perusteellisesti. Sopimus tehdään joko englanniksi tai kahdella kielellä, englanniksi ja kiinaksi, riippuen toimittajasta. EastWorksillä on valmiit mallit sopimuksia varten.

Kun hankintasopimus on laadittu ja ensimmäinen tilaus tehty, alkaa jatkuva yhteistyö asiakkaan, toimittajan ja EastWorksin kesken. EastWorksin insinööri Kiinassa hoitaa ja seuraa projekteja asiakkaan kanssa sovittujen suunnitelmien mukaisesti. Projektien hoito dokumentoidaan EastWorksin kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

Toimittajan vastuulla on valmistaa piirustusten ja spesifikaatioiden mukaan, jolloin toimittaja vastaa valmistuksen kokonaislaadusta. Toimittajan vastuulla on laatia laadunvalvontaohjelma kaikille valmistamilleen projekteille ja komponenteille. Toimittajan vastuulla on edelleen laadunvalvontaohjelman toteutus ja laadunvalvonta- ja tarkastustoimenpiteiden suoritus.

EastWorks toimii laadunvarmistusorganisaationa joka varmistaa, että valmistus ja laadunvalvonta on toteutettu vaatimusten ja suunnitelmien mukaan. EastWorksin insinööri tekee projektiauditointeja (Project Audits) ennalta laaditun suunnitelman ja ohjelman mukaan (Project Audit Plan). Audit-raportit jaetaan sekä asiakkaalle että kiinalaiselle valmistajalle. Mikäli merkittäviä laatupoikkeamia esiintyy, ne raportoidaan ja käsitellään erityisten ohjeiden mukaisesti.

Pakkaamisesta kuljetusta varten vastaa yleensä kiinalainen valmistaja, joka vastaa myös pakkausohjeiden laadinnasta. Maa- ja merikuljetukset hoidetaan joko asiakkaan omalla rahtisopimuksella tai EastWorksin järjestämällä sopimuksella. Ennen tavaran lähetystä EastWorksin insinööri tekee yleensä projektiauditoinnin, jolla varmistetaan toimituksen oikeellisuus.

Suhteita toimittajien kanssa kehitetään pitkällä tähtäyksellä. Toimittajien työ- ja toimintatapoja pyritään parantamaan asiakkaan, toimittajan ja EastWorksin yhteistyönä. Tavoitteena on sovittaa yhteen asiakkaan hyväksi koetut valmistusmenetelmät ja kiinalainen tapa toimia. Pitkäaikaiset toimittajasuhteet ovat avain laatuun ja toimitusvarmuuteen.